Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγική ενημέρωση για την συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») σας διαβεβαιώνουμε ότι για την εταιρεία μας, ΠΑΠΥΡΟΣ ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία») η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε έχει πρωταρχική σημασία και σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία τους, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GeneralDataProtectionRegulation– GDPR) 2016/679/EEκαι το εν γένει ισχύον νομικό πλαίσιο. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το ισχύον νομικό πλαίσιο, τόσο από την εταιρεία μας, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό της εταιρείας μας.

 

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε.

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία αφορώσα στο πρόσωπο του χρήστη της ιστοσελίδας www.papyros-books.gr και του επικοινωνούντος με την εταιρεία μας φυσικού προσώπου, η οποία μπορεί να συντελέσει στην γνώση ή εξακρίβωση της ταυτότητάς του. Ενδεικτικά, προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, οι τηλεφωνικοί αριθμοί επικοινωνίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση e–mail, το Α.Φ.Μ. κλπ.

Με την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας www.papyros-books.grαποδέχεστε τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική. Όλα τα στοιχεία που δηλώνετε στην άνω ιστοσελίδα μας, συλλέγονται, υφίστανται επεξεργασία και αποθηκεύονται από την εταιρεία μας.

 

Λόγοι συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών.

Τα παραπάνω αναφερόμενα προσωπικά σας στοιχεία και δεδομένα είναι πιθανό να σας ζητηθούν κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας www.papyros-books.gr, κατά την εγγραφή σας ή την σύνδεσή σας σε έναν υπάρχοντα λογαριασμό πελάτη ή όταν παραγγείλετε κάποιο προϊόν της εταιρείας μας τηλεφωνικώς ή με αποστολή e-mail, προκειμένου να διεκπεραιωθούν συναλλαγές με την εταιρεία μας, αλλά και για να έχουμε δυνατότητα ασφαλούς και ομαλής επικοινωνίας μαζί σας. Η εταιρεία μας συλλέγει τα δεδομένα αυτά αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και προβαίνει στην επεξεργασία τους σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όπως ισχύει. Ειδικότερα, η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται  :

α/ για την εξυπηρέτησή σας και την παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε, όπως για την αγορά προϊόντων της εταιρείας μας (βιβλίων, περιοδικών κλπ), για θέματα σχετικά με την εξέλιξη, την εκτέλεση και την παράδοση της παραγγελίας σας.

β/ για την συμμόρφωση της εταιρείας ΠΑΠΥΡΟΣ με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον νόμο, π.χ. τη συμμόρφωση της εταιρείας με τις  εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (έκδοση τιμολογίων, δελτίων αποστολής κλπ),

γ/ υπό την προϋπόθεση της συγκατάθεσής σας, για την διαχείριση του πελατολογίου της εταιρείας μας, την έρευνα ικανοποίησης των πελατών μας, την προώθηση των προϊόντων της εταιρείας μας, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων για τα προϊόντα της, τις υπηρεσίες και της προσφορές της.

Η εταιρεία μας συλλέγει μόνο τα απολύτως αναγκαία προσωπικά στοιχεία για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, τα οποία εκούσια μας χορηγείτε, διαφυλάσσει το απόρρητο του περιεχομένου τους και τα διατηρεί μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξή τους. Επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση που η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται για την συμμόρφωση της εταιρείας ΠΑΠΥΡΟΣ με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον νόμο, τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις, ενώ για τον σκοπό της προώθησης των προϊόντων της εταιρείας μας, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας ή την με οποιοδήποτε τρόπο εναντίωσή σας.

Επισημαίνουμε ότι, οι χρήστες της ιστοσελίδας www.papyros-books.gr,  δεν υποχρεούνται να χορηγούν τα προσωπικά τους δεδομένα, ωστόσο, σε μια τέτοια περίπτωση ενδέχεται να εμποδίζεται η παροχή της αιτούμενης υπηρεσίας και η ασφαλής και ομαλή επικοινωνία μας μαζί σας για θέματα που αφορούν την παροχή αυτή.

 

Κοινοποίηση δεδομένων.

Η εταιρεία μας δεν γνωστοποιεί, δεν πωλεί και δεν μεταβιβάζει τα δεδομένα που μας παραχωρείτε σε τρίτους που δεν έχουν σχέση με την παροχή της υπηρεσίας μας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η διαβίβαση ή η κοινοποίησή τους επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου. Για την αποστολή και παράδοση της παραγγελίας σας και για την εκτέλεση της πληρωμής, τα απολύτως αναγκαία προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται σε συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες και σε παρόχους πληρωμών (Paypal, τράπεζες κλπ). Η άνω μεταβίβαση ή κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αποκλειστικά στα πλαίσια της παροχής της υπηρεσίας που έχετε αιτηθεί και σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες και πάροχοι υπηρεσιών υπόκεινται στην αυστηρή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

Συγκατάθεση.

Η εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας μας www.papyros-books.gr, εφόσον ο κάθε χρήστης έχει συγκατατεθεί προς τούτο, έχοντας ενημερωθεί προηγουμένως με την παρούσα Πολιτική για το είδος των δεδομένων που συλλέγονται, τον σκοπό και την έκταση της επεξεργασίας τους, τους τρίτους στους οποίους ενδεχομένως θα διαβιβαστούν τα στοιχεία αυτά (μεταφορικές εταιρείας, πάροχοι υπηρεσιών) και στα πλαίσια της παραγγελίας κάποιου προϊόντος ή της παροχής κάποιας αιτηθείσας υπηρεσίας.

Με την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας και με την οικειοθελή χορήγηση των προσωπικών σας δεδομένων κατά την διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού ή με την εγγραφή στην υπηρεσία για ενημέρωση, μέσω ηλεκτρονικών επιστολών, σχετικά με τις προωθητικές ενέργειες της εταιρείας μας (εκπτώσεις, προσφορές, διαγωνισμούς, δώρα κλπ), την αποστολή ενημερωτικών δελτίων για τα προϊόντα της και τις υπηρεσίες της ή με την αποστολή στην εταιρεία μας e-mail, ή με την οποιονδήποτε τρόπο επικοινωνία σας με την εταιρεία μας, παρέχετε την συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

Η άνω δήλωση συγκατάθεσής σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δύναται ανά πάσα στιγμή να ανακληθεί.

 

Δικαιώματα επισκεπτών / χρηστών της ιστοσελίδας μας.

Εάν δεν συμφωνείται με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (αντίρρηση στην επεξεργασία), εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε από την εταιρεία μας e– mailsκαι επιθυμείτε την διαγραφή της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης από την ηλεκτρονική μας λίστα επικοινωνίας και εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την κατά τα ανωτέρω δήλωση συγκατάθεσής σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας, στην διεύθυνση Πανεπιστημίου 46, Αθήνα, Τ.Κ. 10678, τηλεφωνικά στο 210-3611880 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση atsakona@papyros-books.gr .

Πέραν του άνω δικαιώματος αντίρρησης, καθώς και του δικαιώματος ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσής σας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας και κατόπιν αιτήσεώς σας:

(α) να ενημερωθείτε για όλα τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε συλλέξει, διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε,

(β) να ενημερωθείτε για τους σκοπούς της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,

(γ) να αποκτήσετε πρόσβαση και να διορθώσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε χορηγήσει,

(δ) να παύσει η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες (μεταφορικές εταιρείες και παρόχους υπηρεσιών),

(ε) να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε ήδη συλλέξει, και ότι προβλέπεται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679.

Στις περιπτώσεις της παύσης της διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων στις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες και της διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων είναι πιθανό να επέρχεται ανυπαίτια εκ μέρους μας αδυναμία παροχής των υπηρεσιών που έχετε αιτηθεί.

Επί της αιτήσεώς σας η εταιρεία μας δεσμεύεται να σας απαντήσει στο συντομότερο δυνατό και εύλογο χρονικό διάστημα.

 

Αποποίηση ευθυνών.

Η ιστοσελίδα www.papyros-books.grμπορεί να περιέχει συνδέσμους που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες άλλων εταιρειών. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για την διευκόλυνση του χρήστη και δεν συνεπάγονται καμία έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου ή των δραστηριοτήτων αυτών, των διαχειριστών του ή οποιονδήποτε έχει σχέση με τους διαχειριστές. Η ιστοσελίδα δεν ελέγχει του συνδέσμους αυτούς και δεν είναι υπεύθυνη για τα δεδομένα και την πολιτική που ακολουθούν σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η επιλογή μετάβασης σε ιστοσελίδα τρίτου, ο σύνδεσμος της οποίας βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας γίνεται με ευθύνη δική σας, οπότε και σας συνιστούμε να ενημερωθείτε για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πριν από την χρήση των ιστοσελίδων αυτών και πριν την παροχή των προσωπικών σας στοιχείων. Η ιστοσελίδα και η εταιρεία μας δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για τους όρους συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που ισχύουν σε άλλους διαδικτυακούς τόπους, στους οποίους ενδέχεται να παραπέμπει ο δικός μας, υπό μορφή συνδέσμων.

Επιπλέον, με την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας, την συμφωνία σας με την παρούσα Πολιτική και την συγκατάθεσή σας για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, δηλώνετε ότι έχετε την ικανότητα προς τούτο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

Η εταιρεία μας δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται (συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας), για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη, από την χρήση του δικτυακού της τόπου, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με δική του ευθύνη. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες παρέχονται από την ιστοσελίδα www.papyros-books.gr«ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η εταιρεία. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού του τόπου, ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Cookies.

Η ιστοσελίδα www.papyros-books.grμπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας www.papyros-books.grκαι για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας www.papyros-books.grείναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή [browser] του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας www.papyros-books.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της ιστοσελίδας www.papyros-books.grδεν επιθυμεί την χρήση cookiesγια την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 

Τροποποίηση παρούσας Πολιτικής.

Στο πλαίσιο των συνεχών βελτιώσεων της ιστοσελίδας μας και της προσθήκης νέων λειτουργιών και υπηρεσιών, δύναται να τροποποιηθεί η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για οποιαδήποτε τροποποίηση θα ειδοποιείται ο χρήστης και η αρμόδια αρχή, όπου αυτό απαιτείται από το νόμο.

Η ιστοσελίδα www.papyros-books.grκαλωσορίζει οποιαδήποτε σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Πνευματική ιδιοκτησία.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.papyros-books.grαποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας ΠΑΠΥΡΟΣ, εξαιρουμένων δημοσιεύσεων για τις οποίες έχουμε λάβει άδεια αναπαραγωγής και των κριτικών και σχολίων αναγνωστών που αποτελούν προσωπικές απόψεις και γνώμες των χρηστών και δεν εκφράζουν ή δεν ταυτίζονται με τις απόψεις της εταιρείας μας.

Για την αναπαραγωγή και χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.papyros-books.gr, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, από βιβλιοπωλεία, ΜΜΕ, ιστοσελίδες και κοινωνικά μέσα δικτύωσης και εν γένει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και για οποιοδήποτε σκοπό, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας. Για την ενημέρωσή σας και την υποβολή σχετικών αιτημάτων χορήγησης άδειας παρακαλείσθε να αποστέλλετε e-mailστο atsakona@papyros-books.grή να καλείται στο 210-3611880.

 

Ισχύον Δίκαιο και Δικαιοδοσία.

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν ανακύψει αναφορικά με το περιεχόμενο, την χρήση και τις υπηρεσίες του www.papyros-books.grαποκλειστικά αρμόδια είναι τα πολιτικά Δικαστήρια των Αθηνών, η δε διαφορά θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

 

Για κάθε θέμα σχετικό με την πολιτική της εταιρείας μας για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για την ενημέρωσή σας ή την δήλωση αντίρρησης στην επεξεργασία αυτή, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας, στην διεύθυνση Πανεπιστημίου 46, Αθήνα, Τ.Κ. 10678, τηλεφωνικά στο 210-3611880 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση atsakona@papyros-books.gr.