Αρχαίαι Ελληνικαί επιγραφαί

Η παρούσα συλλογή ελληνικών επιγραφών, περιέχουσα και τινας ανεκδότους επιγραφάς, νέας αναγνώσεις, συμπληρώσεις, επανορθώσεις, ερμηνείας και παντοίας παρατηρήσεις, ας συνήγαγον εκ της δεκαετούς ενασχολήσεώς μου περί την ανεύρεσιν, μελέτην και έκδοσιν ελληνικών επιγραφών, παρουσιάζει και δια τους ειδικούς διαφέρον τι, έχουσα όμως εκλαϊκευτικόν χαρακτήρα απευθύνεται κυρίως προς τους πολλούς, τους μη ειδικούς αλλ επιθυμούντας να λάβωσι γενικήν τινα και σαφή ιδέαν περί των ελληνικών επιγραφών και σκοπεί να συντελέση εις την παρ ημίν επαύξησιν της αγάπης και του σεβασμού προς τα αφθονούντα εν τη χώρα ημών επιγεγραμμένα μνημεία, άτινα ουχί σπανίως, τυχαίως ανευρισκόμενα υπό απαιδεύτων χωρικών ή άλλων αμαθών, καταστρέφονται παντοιοτρόπως.

Συγγραφέας

Συλλογικό Έργο

Μεταφραστής

Α. Παπαγιαννόπουλος-Παλαιός